Integritetspolicy Evivent AB

Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller
personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies). Denna policy är tillgänglig på www.evivent.se/integritetspolicy.

Evivent AB kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas
konfidentiellt. Evivent AB kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter,
lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.

Evivent AB kommer att behandla följande personliga uppgifter:

 • Namn, företag, organisationsnummer (för företag / organisationer), adress, telefonnummer och e-post för att behandla
  en förfrågan när du fyller i formuläret på vår hemsida www.evivent.se
 • Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats
 • Om du kontaktar Evivent AB, lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge
  bättre service om du kontaktar Evivent AB igen.

Laglighet i behandlingen

Evivent AB kommer att:

 • Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
 • Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att
  behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
 • Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som det samlas in och
  används för.
 • Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för.
 • Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och
  obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig
  säkerhetsnivå.
 • Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål om Evivent
  AB informeras eller annars blir medveten om felaktig information.
 • Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
 • Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
 • På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av Evivent AB i en sedvanlig och maskinläsbar
  form.

Rättslig grund för behandling

Evivent AB samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit samtycke. Om och i den
utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan Dig och Evivent AB, kommer din personliga information som
samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattningen som är nödvändig för att uppfylla
Evivent ABs åtaganden enligt det aktuella avtalet.Evivent AB kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån
Evivent AB är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.

Personuppgiftsbiträde

Evivent AB låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av
våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från
Evivent AB.

Personuppgiftsbiträdet behandlar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES
och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.

Cookies – Är tredje part oavsett

Evivent AB använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att
användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket samt för riktad annonsering via Google.

Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din
webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

Säkerhet

Evivent AB säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot
obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

Evivent AB använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter
inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt
hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Evivent AB förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar
och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Evivent ABs hemsida.

Har du några frågor gällande vår integritetspolicy?

Kontakta oss på info@evivent.se eller telefon 046-25 70 58.