Hyresvillkor Evivent AB

Hyresavtal rörande korttidsuthyrning av lös egendom

Dessa allmänna villkor tillämpas av Evivent AB vid uthyrning av lös egendom, såsom tält, möbler inredning, mobila scener läktare, etc. Villkoren utgör bolagets standardvillkor. Avvikelse från dessa villkor kan avtalas mellan Evivent AB och hyrestagaren men skall, för att vara gällande, avfattas skriftligen.

1. Evivents åtaganden

Evivent ansvarar för att hyresobjekten är i gott skick, lämpade för sitt användningsområde samt disponibla för hyrestagaren vid den avtalade leveranstidpunkten.

För det fall Evivent svarar för leverans, montering och demontering svarar Evivent för riskerna vid genomförande av detta samt för att åtgärderna är slutförda vid den tidpunkt parterna avtalat om.

Evivent svarar inte för följderna av:

 • väderförhållande,
 • strejk, lockout, brand, stöld, krig eller annan Force Majeure som omöjliggör för Evivent att uppfylla sina åtaganden. Vid sådana förhållanden skall
  Evivent underrätta hyrestagaren och avtalet mellan parterna är förfallet,
 • skador som uppstår under montering / demontering på byggnader, växter, träd, markbeläggning, nedgrävda installationer och liknande,
 • Evivent svarar ej för skador på hyrestagarens eller tredje mans egendom som orsakats av felaktig montering / demontering, felaktig användning eller bristande kontroll eller uppsyn över hyresobjektet.

2. Hyrestagarens åtaganden

Hyrestagaren svarar för att hyresobjektet under hela hyresperioden. För det fall hyrestagaren vid mottagandet av godset eller efter leverans konstaterar att hyresobjektet är skadat eller att material saknas skall hyrestagaren omedelbart underrätta Evivent om detta förhållande.

Underlåtenhet att anmäla brister i leveransen samt skador på hyresobjektet kan medföra att hyrestagaren drabbas av ansvar.

Hyrestagaren skall vidare:

 • vårda objektet under hyrestiden,
 • vid montering / demontering och nyttjande av förhyrda objekt följa tilldelade instruktioner och anvisningar,
 • hålla hyresobjektet under uppsikt till undvikande av stöld och skadegörelse på detsamma,
 • tillse att tältdukar i förekommande fall är påsatta och stängda då tältet ej används,
 • ej grilla eller tillaga osande mat i tältet eller dess omedelbara närhet,
 • ej applicera klisterfolie eller självhäftande material på tältduk.

3. Transport

För det fall hyrestagaren själv ska avhämta hyresobjektet hos Evivent svarar hyrestagaren för godset under transporten.

4. Betalningsvillkor

De vid var tid tillämpade betalningsvillkoren framgår av den orderbekräftelse som översänts tillsammans med dessa hyresvillkor. Evivent har rätt att kräva kontant betalning i förskott.

Vid uthyrning av särskilt dyra hyresobjekt, eller då hyresobjektet är avsett att användas i situationer som medför större risk för skador än normalt, har Evivent rätt att kräva deposition eller annan fullgod säkerhet.

5. Återlämnande

Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara hopvikt eller förpackat som vid utlämnandet. Hyresobjektet skall vara grovrengjort. Eventuellt skadad egendom skall förvaras åtskild från övriga delar av hyresobjektet. Hyrestagaren accepterar att Evivent besiktigar godset efter återlämnandet.

6. Avbeställning

Vid avbeställning inom 30 dagar före hyrestillfället äger Evivent rätt att debitera hyrestagaren hela hyreskostnaden. Vid avbeställning som sker minst 30 dagar före hyrestillfället äger Evivent rätt att debitera hyrestagaren halva hyreskostnaden. Transportkostnad avräknas från hyreskostnaden vid avbeställning.

För det fall Evivent kan hyra ut avbeställda hyresobjekt helt eller delvis bortfaller skyldigheten för hyrestagaren att utge ersättning på grund av
avbeställningen.